Frenčízing

Zajímalo mne, co přesně značí slovo frenšíza, dostal jsem se k frenčízingu…

Franchising (vysloveno [fren-čáj-zing] franšízing nebo frančízing) je systém marketingu produktů, služeb a technologií, spočívající v těsné a stálé spolupráci mezi právně a finančně odlišnými podniky – franchisorem a franchisantem – v rámci které franchisor poskytuje svým franchisantům určitý nárok, ale rovněž je zavazuje k povinnosti provozovat činnost v souladu s koncepcí franchisingu. Tento nárok opravňuje každého franchisanta, výměnou za bezprostřední anebo zprostředkované finanční služby, k využívání obchodního názvu, ochranné značky zboží nebo značky služby, know-how, obchodních a technických metod, systémů procedurálních a jiných vlastnických průmyslových nebo duševních práv, při zajištění stálé obchodní a technické pomoci, v rámci a na období trvání písemné franchisové smlouvy uzavřené za tímto účelem mezi oběma stranami. (Evropský kodex franchisingu).

Samotný pojem „to franchise“ znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné. V Evropě a v Česku se používá užší chápání pojmu franchising. Franchisingem se rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli – poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) – na základě které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku.

Základní principy franšízové spolupráce:

1. Franšízor je vlastníkem ochranné známky a značky franšízové sítě

2. Franšízor sám otestoval podnikatelský záměr a prokázal jeho rentabilitu

3. Franšízant vede podnik pod jménem franšízora jako nezávislý podnikatel: jeho výdělkem je zisk vytvořený při této činnosti

4. Franšízant financuje podstatnou část investice do otevření podniku a nákupu zboží

5. Franšízant je vlastníkem majetku v podniku

6. Franšízor předává franchisantovi znalosti o tom, jak správně podnikat (know-how)

7. Franšízant hradí licenční poplatky a rovněž měsíční franšízový poplatek za používání know-how (přímo formou poplatků, anebo nepřímo v maržích na produktech, které mu prodává franšízor)

8. Franšízant určuje ceny zboží nebo služeb ve svém podniku. Zisk (je-li takový) nezávisí tedy pouze na výši prodeje, ale také na sjednané marži na produktech

9. Franšízor má obvykle určitý vliv na druh a rozmanitost sortimentu v podniku

10. Pravidla pro spolupráci franšízora s franšízantem upravuje franšízová smlouva a pokyny, jak správně podnikat v rámci franšízingu obsahuje operační manuál

Pro koho je franšízing dobrým řešením a pro koho ne?

Pro podnikání na vlastní pěst by se měl rozhodovat ten, kdo se nerad podřizuje nařízeným postupům, našel na trhu mezeru, má dostačující množství prostředků pro podnikání a již získal zkušenosti v oboru, ve kterém chce podnikat (zkušenosti budou nezbytné pro vytvoření značky). Je dobré, pokud již má ustálené obchodní kontakty. Ostatní by měli využít možnost zaštítit se franšízovou značkou, která jim poskytne šanci se rychleji rozvíjet na začátku podnikání.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C5%A1%C3%ADzing
https://franchising.cz/abc-franchisingu/2/fransiza-co-to-je/