Štěstí

Štěstí je věc relativní, přítomná. Tedy nastává jen v přítomnosti, nelze se ne něj jaksi těšit. Příkladem jsou tito muži. Neví, co je ještě čeká, některé určitě…ale oni to neví.

War and Conflict, World War II, pic: May/June 1940, The Battle of Dunkirk, Men of the British Expeditionary Force in good spirits as they arrive at a London railway station on their return home, The Battle of Dunkirk, (which took place approx, 25th May – 3rd June 1940 was one of trying to extricate the British Expeditionary Force and other Allied troops from a hopeless situation, when they had been „squeezed“ into a small area around Dunkirk with no hope of escape, by the vastly superior German mechanized forces, The call was made for every ship and boat to leave from Britain to save as many soldiers as possible, and despite the British leaving behind most of it’s equipment, over 338, 000 Allied troops were brought back to England (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

Květen/červen 1940, bitva o Dunkerque, muži z britského expedičního sboru v dobré náladě při příjezdu na londýnské nádraží při návratu domů, bitva u Dunkerque (která trvala místo cca 25. května – 3. června 1940 bylo pokusem vyprostit britské expediční síly a další spojenecké jednotky z beznadějné situace, kdy byly „vtlačeny“ do malé oblasti kolem Dunkerque bez naděje na útěk. nadřazené německé mechanizované síly. Byla vznesena výzva, aby každá loď a člun opustily Británii, aby zachránili co nejvíce vojáků, a přestože Britové zanechali většinu svého vybavení, přes 338 000 spojeneckých vojáků bylo přivedeno zpět do Anglie (Foto od Popperfoto přes Getty Images/Getty Images)

Zobrazení: 0